H.M.S. Nabcatcher, R.N.A.S. Kai-Tak

(Monab VIII) Page 2.

Reserve Corsair's at Kai-Tak Airfield.

Japanese P.O.W.'s on Parade Ground at Kai-Tak Airfield.

Japanese POW work party, repairing fence at Kai-tak Airfield.

Parade Ground at Kai-Tak.

Japanese P.O.W.'s muster on Parade Ground, internal trial, Kai-Tak Airfield.

Japanese 'summary justice' for stealing fruit, Kai-Tak Airfield.